Regulamin

Art.1

Sklep internetowy działający pod adresem termometry.eu prowadzony jest przez Włodzimierza Olczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. MARGO Włodzimierz Olczak, NIP:7321364904, REGON:472859656, adres e-mail: wlodzimierz@olczak.biz, tel. 570 358 763.

Art.2

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Art.3

Zamówienia można składać:

a) poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień,

b) telefonicznie pod numerem: 570 358 763,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wlodzimierz@olczak.biz

Art.4

Reklamacje – podstawa prawna – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Art.5

Reklamacje można składać:

a) pocztowo pod adresem: MARGO Włodzimierz Olczak, ul. Szermiercza 26, 94-048 Łódź,

b) telefonicznie pod numerem: 570 358 763,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wlodzimierz@olczak.biz

Art.6

Reklamacja powinna zawierać: nazwę produktu, e-mail oraz adres pocztowy zwrotny, datę wystąpienia nieprawidłowości.

Art.7

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

Przedsiębiorca odpowie konsumentowi za pomocą e-mail.

Art.8

Klient będący Konsumentem ma prawo ( zgodnie z art.27 ustawy o prawach konsumenta) odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni:

a) klient sklepu, będący jednocześnie konsumentem może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

b) wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość można pobrać pod adresem:http://sklep.olczak.biz/files/zwrot.pdf

c) konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy,

d) przedsiębiorca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta,

e) konsument ma obowiązek dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

f) termin w ciągu którego można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy: 14 dni od dnia określonego w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

Art.9

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Art.10

W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Art.11

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przy odbiorze osobistym

b) płatność przelewem na rachunek bankowy (po konsultacji)

Art.12

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Art.13

Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

Art.14

Koszty dostawy zamówienia:

a) przesyłka kurierska po przedpłacie – 15,00 zł brutto

b) przesyłka kurierska pobraniowa – 18,00 zł brutto

Art.15

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Art.16

Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) czas kompletowania produktu wynosi 1-2 dni robocze (przy wyrobach magazynowych) lub do 3-4 tygodni roboczych (przy wyrobach sprowadzanych na indywidualne zamówienie lub wymagających świadectwa wzorcowania),

b) dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Art.17

Gwarancja

a) produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) okres gwarancji dla produktów wynosi 12/24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta,

c) dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna (jeżeli została załączona) oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

d) warunki gwarancji podane są na karcie gwarancyjnej

Art.18

Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.

Art.19

Rozstrzyganie sporów:

a) ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

b) ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

Art.20

Ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%

 

Wykorzystanie danych osobowych

Administratorem danych jest Włodzimierz Olczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. MARGO Włodzimierz Olczak, NIP:7321364904, REGON:472859656, adres e-mail: wlodzimierz@olczak.biz, tel. 570 358 763.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (m.in.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawieramy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wystawienie faktury, rozliczenie podatku, przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych etc.). Na podstawie artykułu 6 punkt 1 b) oraz c) rozporządzenia o ochrone danych osobowych (RODO) zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tych przypadkach nie jest konieczna.

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w szczególności RODO). Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji umowy: imię i nazwisko, adres doręczenia, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone do przetwarzania współpracującym z Administratorem dostawcom usług i systemów IT, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania (wycofanie zgody). Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych).

Podczas procesu składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz przekazanie danych do firmy kurierskiej w celu obsługi dostawy zamówionego wyrobu.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Przepisy o rachunkowości nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@olczak.biz lub telefonicznie 570 358 763.

 

Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

 

Pliki cookie

Narzędzie po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranych przez użytkownika ustawień, przechowywanych w koszyku produktów, podanych danych w formularzach. Te informacje przechowywane są w plikach zwanych ciasteczkami (cookies).

Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do Sklepu